Om oss

Vad är en krigsveteran och vad gör vi?

Vad är en krigsveteran?
En krigsveteran är i enlighet med de överstatliga Genevékonvetionerna en person som burit vapen  i ett område där väpnad konflikt råder och där tillhört en av de stridande parterna. Man använder även latinets ord för krigare (combattant) som benämning på denna funktion. Personen kan vara såväl menig, frivillig, soldat eller officer.

Krigsveteraner Sveriges sak är att som patientförening driva de medicinska frågor till följd av ett s.k. kombattanttrauma (medicinsk definition) och/eller andra fysiska/psykiska skador för Svenska Krigsveteraner (juridisk definition) så att en vårdinsats sker på för veteranens bästa sätt både enskilt och allmänt. Krigsveteraner Sverige är däremot inte rättsvårdande instans och tar ingen ställning i frågan om veteraner från IS eller andra terrorstämplade organisationer och vad de kan ha gjort i tjänst för respektive organisation. Det senare är en fråga för rättsvårdande myndigheter såsom polis och åklagare m.m.

Vad vi gör
Krigsveteraner Sverige har tagit fasta på detta och arbetar för svenska krigsveteraner, d.v.s  personer boendes i Sverige som har eller har haft kombattantstatus. Vi är politiskt och religiöst obundna och vi arbetar för Alla i Sverige boendes krigsveteraner oavsett etnisk härkomst. Vi arbetar med att driva frågor och information avseende de till dessa fall tillkommande typer av trauman, d.v.s. en fysisk/psykisk medicinsk diagnos vilken är ett resultat av att personen är krigsveteran. Vårt främsta arbete är de vidhängande psykiska diagnoserna inom området s.k. kombattanttrauman. Här återfinns idag flera kända områden inom psykiatrin vilka också är neurologiska (påverkar nervsystemet): PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), TBI (Traumatic Brain Injury), sömnstörningar och en lång rad andra symptom/diagnosbilder.
Kombattanttrauma är en av de absolut mest komplexa diagnoserna att behandla, då den oftast är gravt traumatiserande samt har en relativt hög utfallsprocent d.v.s att de flesta av diagnosticeringar faller ut i en komplex sjukdomsbild. Dock är specialistsjukvården mycket väl rustad i dagens samhälle att ta hand om denna typ av diagnoser och vid behandling är utfallet generellt sett mycket gott.


Vårdresurser och Forskning

Krigsveteraner Sverige samarbetar med neurologer och specialister kopplade till ett av landets främsta sjukhus där vi kan tillgodose mycket av de behov som idag finns för svenska krigsveteraner. Samarbetet är unikt och kopplar samman såväl nationella resurser som internationella kontakter till en specialistenhet vilken har absolut fokus på krigsveteranens livskvalité.
Utöver detta bedriver Krigsveteraner Sverige även tillsammans med dessa forskning inom nämnda områden en forskning som syftar till att förbättra livskvalitén för krigsveteraner, deras anhöriga samt även skapa en bättre framtida soldat.


Stadgar antagna 2015-08-22


Föreningen ändrar vid årsmötet 2015-08-22 sina stadgar antagna 2013-10-05. Ändringen avser §2 ”Förenings ändamål” och gäller med omedelbar verkan.

1 Föreningens Namn

Föreningens namn är krigsveteraner sverige.

 

·         2 Föreningens ändamål

Föreningens ska arbeta som patientförening/patientorganisation, samt intresseorganisation och därmed verka för svenska krigsveteraners fysiska och psykiska hälsa genom att arbeta för en bättre livskvalité för dessa och likaledes för dessas anhöriga. Föreningen ska även utifrån tillvaratagen erfarenhet medverka till en bättre framtida soldat. Föreningen agerar utifrån Genevékonventionens defintion av kombantant, dvs deltagande i väpnad strid och definierar en krigsveteran till denne som omfattats av 1:a – 3:e Genèvekonventionen under sin tjänstgöring som soldat eller officer och idag är boendes i Sverige och/eller uppbär svensk medborgarskap.

 

Föreningen ska driva information, upplysning, frågor och utveckling/forskning kring frågor som rör svenska krigsveteraner boendes i Sverige eller med svenskt medborgarskap samt frågor om och/eller också bedriva vård och rehabilitering av svenska krigsveteraner och dess anhöriga samt annan verksamhet som gynnar föreningens ändamål.

 

Föreningens syfte är också att på faktabaserade grunder agera för att objektiv forskning om fysiska och psykiska skador kommer till stånd. Föreningen ska arbeta objektivt, fakta- och evidensbaserat och driva de processer som gynnar föreningens syfte härigenom. Vi arbetar objektivt, fakta- och evidens-baserat och vi är Krigsveteraner (i) Sverige.

 

·         3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Liden i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

 

·         4 Medlemsskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

 

·         5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

·         6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, 4 övriga ledamöter jämte 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

·         7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen

ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och

föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre

styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel

majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och vice ordförande eller kassör, i förening.

 

·         8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 15 januari.

 

·         9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 25/1 avge sin revisionsberättelse.

 

·         10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/2 på tid

och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1

månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.     Fastställande av röstlängd för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av dagordning.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7.     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8.     Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.   Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande

verksamhets- /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.

12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år

13.Val av revisorer samt suppleanter.


Beslut om namnändring:
I enlighet med föreningens årsmöte 2016 beslutades att föreningens namn ändras från 
Oberoende Veteraner till Krigsveteraner Sverige.


Adress:
Krigsveteraner Sverige
Kransvägen 122
507 65 Borås
Sweden

e-post: info ( a ) krigsveteraner.se

organisationsummer: 802475-1334